Handlowe prawo morza nie jest dostosowane i nie nadaje się do osądzania ludzi, gdyż prawo morza nadaje się do osądzania w kwestiach handlowych dotyczących obrotu towarami, a człowiek OSOBA LUDZKA nie jest towarem w rzeczywistości.

 

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 


 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. 697357009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Rzeczpospolita Polska      

 

 

 
Wezwanie Min.Ziobry ws naruszenia praw Suwerena przez Sąd w Wieliczce

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/10/19/wezwanie-do-ministra-ziobry-w-kwestii-naruszenia-praw-suwerena-przez-sad-w-wieliczce/

 

 

Wezwanie do Ministra Ziobry w kwestii naruszenia praw Suwerena przez Sąd w Wieliczce

 

DP0031 2021 10 19                                

                           Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 

Wezwanie do działania w kwestii naruszenia praw Suwerena przez Sąd w Wieliczce

Sygn.Spr.2K451/21

Szanowny Panie Ministrze

Piszę do Pana jako do osoby odpowiedzialnej za polski wymiar sprawiedliwości czyli odpowiedzialnego za losy milionów Polaków, którzy są zniszczeni za pomocą obcego systemu prawnego egzekwowanego przez polskich sędziów. Piszę w związku z odkrytym fałszerstwem prawa w Sądzie Rejonowym w Wieliczce a być może i we wszystkich sądach w całym kraju. Chodzi o to, że w trakcie procedowania sprawy przeciwko mnie odn. „mowy nienawiści” odkryłam, że Sąd w Wieliczce stosuje handlowe prawo morza do osądzania ludzi, zamiast stosować przynależne nam - osobom ludzkim żywym - z krwi i kości, Prawo Naturalne, Prawo ziemi, konstytucyjne Prawa Suwerena oraz zasady prawa wynikające z naszej przynależności do cywilizacji łacińskiej.

 

Wiem to z tego, że pisałam do Sądu w Wieliczce i zadałam sądowi konkretne pytania na temat tego w jakiej jurysdykcji prawnej będę osądzana. Chciałam się upewnić czy sąd w Wieliczce ma uprawnienia do osądzania mnie – jako osoby żywej z krwi i kości – istoty duchowo-materialnej z przynależnymi jej niezbywalymi prawami człowieka, Prawem Naturalnym, prawem ziemi, prawami konstytucyjnymi przynależnymi Suwerenowi oraz z racji polskiej narodowści - przynależnymi mi zasadami cywilizacji łacińskiej, czy też sąd w Wieliczce będzie mnie chciał osądzać handlowym prawem morza, na co nie wyraziłam zgody bo nie jestem przedmiotem bez duszy ani zwierzęciem.

 

Na moje powyższe zapytanie nie otrzymałam z sądu odpowiedzi, została natomiast uruchomiona natychmiast, przeciwko mnie, akcja wygenerowania ze mnie osoby psychicznie chorej, by móc osądzać mnie wedle prawa morza. W związku z tym, uważam, że Sąd najprawdopodobniej chce mnie osądzić i wydać wyrok skazujący na pobyt w szpitalu psychiatrycznym by wyeliminować mnie z życia politycznego, łamiąc przy okazji moje konstytucyjne prawa Suwerena i wolności obywatelskie, prawdopodobnie sąd chce użyć do osądzania mnie tzw. prawa morza, pod którego jurysdykcję ja nie podpadam, co oświadczyłam i udowodniłam w pismach wcześniejszych do sądu. Sąd najprawdopodobniej używa zatem kruczka prawnego, jakim jest uznanie osoby którą ma osądzać (w tym przypadku mnie) za osobę niepoczytalną, gdyż tylko w ten sposób, sąd będzie mógł mnie osądzić wg prawa morza, jako osobę ubezwłasnowolnioną, bez prawa do osobistej obrony, bo przymusowo już mi wyznaczono obrońcę z urzędu bez mojej zgody, pomimo że na wstępie oświadczyłam że będę bronić się sama.

 

Termin badania psychiatrycznego sąd ustalił na dzień 29 X 2021r. w Kobierzynie. Jest to piątek… a jak wiemy seryjny samobójca zwykle działa w piątki, bo w sobotę i w niedzielę nie są przeprowadzane sekcje zwłok…. Ja mam duże obawy co do wezwania mnie do szpitala do Kobierzyna a już szczegółnie w piątek….. Oświadczam jednocześnie, że nie zamierzam popełniać samobójstwa.

 

Oświadczam też, że nie istnieją żadne obiektywne przesłanki ani fakty co do tego, żeby poddać mnie badaniom psychiatrycznym, gdyż nie ma faktycznych podstaw co do kwestionowania mojej poczytalności. Jestem starszą spokojną osobą i zawsze taką byłam. Mam prawie 50 lat i nigdy nie byłam karalna. Nigdy nie miałam też problemów psychicznych ani nigdy nie leczyłam się psychiatrycznie, nigdy też nie zażywałam żadnych narkotyków ani innych środków psychotropowych, nigdy też nie piłam alkoholu. Nigdy nie byłam agresywna ani nie stwarzałam żadnego niebezpieczeństwa dla społeczeństwa. Wszelkie podejrzenia Szanownej Asesor Sądowej Pani Teresy Seleckiej co do obaw ws mojego stanu psychicznego poprzez wnioskowanie na podstawie moich pism do sądu, są całkowicie bezzasadne. Wygląda na to, że jeśli ktoś zadaje Sądowi konkretne logiczne pytania w związku ze sprawą, to taki człowiek jest postrzegany przez sąd jako nienormalny…….

 

Będę wdzięczna za interwencję Pana Ministra Zbigniewa Ziobry w tej sprawie.

 

Wracając do fałszerstwa prawnego to wygląda na to, że Sąd w Wieliczce NIE UZNAJE jako swojego SUWERENA Narodu Polskiego i naszych praw wynikających przede wszystkim z umowy społecznej Polaków tj. Konstytucji, lecz sąd w Wieliczce uznaje za SUWERENA Rotszylda z londyńskiego City i stosuje on zatem handlowe prawo morza, wg wytycznych zagranicznego ośrodka prawnego Temple Bar, z którego Rotszyld steruje prawem na całym świecie, poprzez między innymi stowarzyszenia sędziowskie, prawnicze i inne. 

 

Ale handlowe prawo morza nie jest dostosowane i nie nadaje się do osądzania ludzi, gdyż prawo morza nadaje się do osądzania w kwestiach handlowych dotyczących obrotu towarami, a człowiek OSOBA LUDZKA nie jest towarem w rzeczywistości.

 

W polskim prawie brakuje podstaw do osądzania ludzi żywych, i wygląda również na to, że nie ma sędziów zdatnych do osądzania ludzi jako istot żywych. Gdyż sędziowie i prawnicy są tylko egzekutorami prawa morza czyli bankierami w togach, dla których prawo stało się usługową działalnością handlową, zamiast być instytucją mającą za cele: ochronę Suwerena i jego praw człowieka oraz zachowanie w państwie sprawiedliwości, porządku, bezpieczeństwa i spokoju.

 

W polskim prawie mamy taki termin jak „osoba fizyczna” wskazujący na człowieka bez ducha, na rzecz materialną (fizyczną), odmianę zwierzęcia – ssaka.

 

W polskim prawie mamy „osobę prawną” która jest sztucznym tworem – fikcją prawną utworzoną do stosowania w handlowym prawie morza jako do „człowieka firmy” i innych organizacji.

 

Ale nie każdy człowiek jest przedsiębiorcą - firmą, choć za takiego uważa się go w handlowym prawie morza (wskazuje na to imię i nazwisko człowieka pisane dużymi literami w dokumentach np. w dowodzie osobistym).

 

Więc brak jest w polskim systemie prawnym określenia OSOBY LUDZKIEJ oraz brakuje spisanych praw do osądzania OSOBY LUDZKIEJ i na tę chwilę, podstępnie, z powodu nieświadomości społeczeństwa, osądza się w Polsce ludzi, za pomocą prawa morza przeznaczonego dla towarowego obrotu handlowego, stosując terminy: „osoba fizyczna” czy „osoba prawna” i my - ludzie - jesteśmy tam, w tym prawie morza zakwalifikowani w kategori „zwierzęta”……

 

Czy my jako polscy Suwereni mamy to akceptować?

Ja nie godzę się z tym, żeby mnie osądzać wg praw stosowanych w obrocie towarowycm rzeczy i zwierząt, gdyż jestem OSOBĄ LUDZKĄ a nie zwierzęciem czy rzeczą. Zaapelowałam do Asesor Sądowej Pani Teresy Seleckiej o to, by wstrzymała proces sądowy przeciwko mnie, do chwili określenia się Sądu Rejonowego w Wieliczce czy są zdatni do osądzania człowieka – OSOBY LUDZKIEJ wg przynależnych osobie ludzkiej praw. Bo na razie wygląda na to, że chcą mnie - wbrew mojej woli - osądzić wedle praw rzeczy i zwierząt czyli wg handlowego prawa morza.

 

O prawie morza można posłuchać tu: "> a ponadto ostatnio ukazała się książka Arjana pt.”Jesteś człowiekiem nie osobą”. Chociaż z pewnymi kwestiami odnośnie wiary, kościoła i demokracji, nie zgadzam się z nim, ale autor ujawnia mechanizmy rządzenia światem i bardzo precyzyjnie opisuje działania sądów na prawie morza.

Definicja z w/w książki: „Prawo Morza ma charakter międzynarodowy i opiera się na Prawie Kupieckim wywodzącym się z Kodeksu Hammurabiego (morskiego prawa handlowego) i Prawa Morza (Admiralicji), które wywodzi się z satanistycznego prawa Sumerii i Fenicjan. Gdy tylko pojawiły się w miejsce handlu pieniądze, sędzia (kimkolwiek był) zawsze rozstrzygał w oparciu o nie i/lub w związku z nimi, tak czy owak, pieniądze zawsze były na pierwszym, drugim planie lub w tle wydarzeń i to się nie zmieniło po dzień dzisiejszy. Sędzia jest „kapitanem” na statku w roli bankiera, gdy sprawy finansowe zostaną rozstrzygniete, sędzia orzeka – kto, komu, ile i dlaczego ma zapłacić – sędzia pobiera prowizję i sprawa zostaje zamknięta. (…) Prawo Morza opiera się na oszustwie.” Cyt. z książki pt. „Jesteś człowiekiem nie osobą” s.24

 

Wydaje się, że podstawową kwestią w uzdrowieniu polskiego systemu sprawiedliwości, jest wdrożenie do niego stosowania odpowiednich norm i zasad prawnych, zdatnych do osądzania człowieka jako istoty duchowo-materialnej. Liczę że powstanie pilnie opracowany Kodeks Praw Polaka na podstawie którego ludzie będą osądzani jako OSOBY LUDZKIE a nie OSOBY FIZYCZNE czy też OSOBY PRAWNE.

 

Każdy sędzia powinien podpisać specjalny dokument, w którym potwierdzi, że będzie osądzał wg naszego polskiego prawa przynależnego Narodowi Polskiemu tj. Prawa Naturalnego, prawa ziemi, Konstytucji, zasad cywilizacji łacińskiej w której najważniejszą wartością jest PRAWDA OBIEKTYWNA. Następnie każdy sędzia, prokurator, urzędnik, będzie miał obowiązek okazywać taki dokument na każde żądanie każdego człowieka uczestniczącego w procesie, żeby ten człowiek wiedział że celem procesu sądowego będzie SPRAWIELDLIWE osądzenie jego sprawy a nie cel czysto handlowy w postaci zysku pieniężnego sędziego, sądu czy którejś ze stron. Jeśli jakiś sędzia nie podpisze takiej „lojalki” względem Narodu Polskiego, to każda osoba ma prawo odmówić uczestnictwa w takim procesie a ewentualny wydany wyrok zaoczny musi być unieważniony z automatu. Człowiek OSOBA LUDZKA jako istota duchowo-materialna, rozumna, i wolna, musi być osądzana wg przynależnych jej z racji swojego człowieczeństwa praw.

 

W razie oszustwa ze strony sędziego, któryby wydał wyrok „handlowy” zamiast sprawiedliwego, musi być instytucja która taki wyrok zakwestionuje i go unieważni.

 

Wzywam Pana do pilnego rozeznania w jakim stopniu łamane są prawa Suwerena – czyli Prawa Narodu Polskiego - w sądzie w Wieliczce. I proszę pilnie spowodować aby w Sądzie w Wieliczce, mogły odbyć się pierwsze procesy osądzające ludzi wg prawa przynależnego ludziom a nie wg prawa obrotu towarowego rzeczy czy zwierząt. Liczę że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotuje konkretną „Lojalkę” uznania za Suwerena - Narodu Polskiego - przez sędziów, by sędziowie i prokuratorzy oraz inni urzędnicy sądowi mogli już rozpocząć samodzielnie i oddolnie proces uzdrowienia polskiego systemu sądownictwa, by rzeczywiście każdy sąd w Polsce stał się instytucją sprawiedliwą i służącą dobru wspólnemu Narodu Polskiego. 

 

Mam nadzieję że ta sprawa będzie załatwiona pilnie, i że nie będzie to tak, jak stało się to z dyscypilnowaniem i osądzaniem sędziów, prokuratorów i urzędników państwowych, którą to kwestią musiał się zająć - z powodu nieskuteczności działań struktur państwa - Najwyższy Trybunał Narodowy, na mocy przysługujących Suwerenowi praw - w związku z kryzysem prawnym, chaosem oraz nieskutecznością działania struktur państwowych i w związku z podejrzeniami kontaktów Sędziów Sądu Najwyższego z Rotszyldem z londyńskiego City, czyli z obcym ośrodkiem prawniczym usiłującym wywierać swoje wpływy na suwerenne państwo polskie, na nasz system sądowniczy i ustawodawczy. Ludzie już poznali prawdę o tym, kto uzurpuje sobie nad Polską władzę - jesteśmy de facto pod dyktaturą Sędziów. Czas się wyzwolić. Tu link a odn. Sędziów: około 1h11’: ">

Pierwsze wyroki skazujące sędziów, prokuratorów i urzędników państwowych zostały już wydane.

 

Czas sprawiedliwości nadchodzi, czy to się zrealizuje szybko, sprawnie i pokojowo to zależy od Pana Panie Ministrze Zbigniewie Ziobro. Żyjemy w czasach wielkiego wyzwania i wielkiej próby.

 

Poniżej przesyłam wykaz zasad prawnych cywilizacji łacińskiej do których powinien stosować się każdy sędzia osądzający osoby ludzkie w państwie polskim, wychowane przez wieki na gruncie zasad cywilizacji łacińskiej.

 

Główna zasada Prawa Naturalnego brzmi: „Czyń dobro, unikaj zła”.

 

Pierwsze trzy główne zasady Prawa Naturalnego:

1.Prawo do życia

2.Prawo do wolności

3.Prawo do własności

 

Wykaz głównych zasad cywilizacji łacińskiej do OBOWIĄZKOWEGO przestrzegania i egzekwowania w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym przez wszystkich zamieszkujących i przebywających na terytorium Polski:

1.Uznanie PRAWDY OBIEKTYWNEJ za naczelną i bezwzględną wartość etyczną

2.Uznanie SPRAWIEDLIWOŚCI i MIŁOŚCI BLIŹNIEGO jako fundamentów państwa 

3.Szacunek dla GODNOŚCI każdego człowieka

4.Szacunek dla czasu

5.Upowszechnianie rodziny monogamicznej i jej ochrona

6.Nadrzędność etyki nad prawem czyli prawo musi być zgodne z moralnością chrześcijańską (tylko wtedy dany przepis prawny jest ważny i wiążący)

7.Poszanowanie rozwoju świadomości narodowej i rozwijania patriotyzmu

8.Uznanie za CEL prawa: DOBRO CZŁOWIEKA z punktu widzenia jego duchowo-materialnej natury przy uwzględnieniu dobra wspólnoty.

9.Bezwzględny zakaz niewolnictwa we wszelakiej formie

 

Wskazówki podczas osądzania dla Sędziów i wskazówki podczas działania dla funkcjonariuszy wszystkich służb:

W broszurze pt: „Prawo jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego” autorstwa Wojciecha Szurgota, są wskazówki, jak powinien postępować sędzia urzędujący w Polsce, wg zasad cywilizacji łacińskiej.: „Sędziowie muszą kierować się zasadami cywilizacji łacińskiej. Podstawowe zadanie jakie stoi przed sądami to wydanie sprawiedliwego wyroku. Takiemu zadaniu może sprostać tylko sędzia cywilizowany na sposób łaciński. Nad kodeksy i prawo stanowione sędzia musi postawić zasady etyczne cywilizacji łacińskiej. Sędzia nie może stosować prawniczych wybiegów i gdy widząc że wyrok wydany zgodnie z przepisami jest niezgodny z zasadami etycznymi, dokonać takiej wykładni przepisów, aby wydać w jego mniemaniu wyrok najbardziej sprawiedliwy. W takim wypadku sędzia powinien odwołać się wprost do wartości moralnych i te wskazać jako podstawę wydanego wyroku.”

 

Przypominam że dane z Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają że przynależymy do cywilizacji łacińskiej: „Dane spisowe potwierdzają statystycznie dominującą pozycję Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Zbiorowość zaliczających się do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego liczy 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności i 96% populacji osób o rozpoznanym statusie wyznaniowym.” źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/wyznania-religijne-w-polsce-20152018,5,2.html  

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

 

Licząc na pilny odzew

 

Łaczę pozdrowienia

z wyrazami szacunku

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

Teresa Garland

Polska, dnia 19 X 2021r.