W dniu dzisiejszym tj. 20 X 2021r., zawieszam dalszą integrację Polski, w ramach dalszej konsolidacji Uni Europejskiej. Konstytucja polska jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej w każdym przypadku i w każdej sprawie.

 

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 


 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 

 

 

 

Do U.von der Leyen ws zawieszenia dalszej integracji Polski z UE

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/10/20/do-prezydenta-ke-ursuli-von-der-leyen-ws-zawieszenia-dalszej-integracji-polski-z-ue/

 

 

DP0032 2021 10 20                                           Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 17                                                                           

DEKRET NR 17

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J

 

Prezydent Elektorski RP NP Teresa Garlanddo Prezydenta KE Ursuli von der Leyen

ws zawieszenia dalszej integracji Polski z UE

 

PREZYDENT

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Sz. Pani Ursula von der Leyen

Do wiadomości:

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Sekretarz Generalny ONZ, Antonio Guterres, New York, Manhattan, NY10017, USA

 

 

Szanowna Pani

§1

Jako Elektorski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego, uprzejmie informuję, że Polska nie wejdzie w skład superpaństwa europejskiego.

§2

W dniu dzisiejszym tj. 20 X 2021r., zawieszam dalszą integrację Polski, w ramach dalszej konsolidacji Uni Europejskiej. Konstytucja polska jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej w każdym przypadku i w każdej sprawie. Umowy międzynarodowe, w tym umowy z Unią Europejską, nie mają pierwszeństwa ani przed polską Konstytucją ani przed ustawami.

§3

Art. 8.1 Konstytucji z 1997r. mówi jasno że: „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”, a art. 87.1 mówi jasno że: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.”. Zatem w pierwszej kolejności przysługuje nam jako prawo Konstytucja, potem ustawy i dopiero aż w trzeciej pozycji po ustawach są w polskim porządku prawnym ratyfikowane umowy międzynarodowe, do których zalicza się umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską. Nie ma więc tutaj żadnej wątpliwości co do tego, że polskie prawo jest nadrzędne w stosunku do prawa europejskiego w każdym przypadku. Mówienie że umowa międzynarodowa z Unią Europejską ma pierwszeństwo przed ustawami, jest oszustwem – jest złamaniem Woli Narodu Polskiego w ustanowionej przez Polaków Konstytucji.

§4

Nie będziemy się głębiej intergować z Unią, przede wszystkim dlatego, że stracilibyśmy na zawsze możliwość rozwoju gospodarczego, spowodowanego odbieraniem naszemu narodowi energii za pomocą tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, dzięki któremu KE będzie kontrolować i wpływać na PKB Polski, za pomocą podnoszenia cen energii lub ich zmniejszania - w imię interesów i zysków KE i stojącego za nią konglomeratu o nieujawnionym składzie prywatnych osób i firm.

§5

Celem istnienia pakietu klimatycznego i wspólnej polityki energetycznej, jest kontrolowanie źródeł energii przez wąska grupę ludzi z KE, by móc powodować rozwój gospodarczy lub regres całych państw i narodów. Negując rozwój gospodarczy poprzez wzrost cen energii, co spowoduje brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z powodu drożyzny energetycznej, by w ten sposób, blokować obywatelom danego państwa lub narodu możliwości przeżycia z pracy ich własnych rąk. Jest to metoda zbiorowego ukrytego ludobójstwa i depopulacji, a takie działania podchodzą pod Kodeks Norymberski, bo łamane jest podstawowe Prawo Naturalne Człowieka tj. prawo do życia.

§6

Polska Konstytucja chroni życie – zatem Polska nie tylko że nie wejdzie w skład superpaństwa Europejskiego, ale i wycofa się z pakietu klimatyczno-energetycznego by uniknąć podstępnej depopulacji Narodu Polskiego.

§7

Ponadto, przystępując do superpaństwa Europejskiego, stracilibyśmy władztwo nad naszymi zasobami i surowcami naturalnymi na rzecz dysponowania nimi przez garstkę niewybieralnych osób tj. członków Komisji Europejskiej.

§8

Jak się można zorientować z kilkunastoletniego uczestnictwa Polski w UE, i kontrolowania przez UE (Niemcy) polskiej gospodarki, nie służy nam to, gdyż ta polityka stosowana do Narodu Polskiego spowodowała regers rozwojowy, zubożenie i wyzysk Narodu Polskiego, ponado ubytek populacji polskiej o kilka milionów, szczególnie osób młodych, które musiały wyjechać z Polski za chlebem na emigrację, bo unijne biurokratyczne praktyki monopolistyczne w Polsce oraz horrendalnie wysoka stawka ZUSu tj. obowiązkowego ubezpieczenia dla prowadzących własną działalność gospodarczą, była najwyższa na świecie i ta unijna (niemiecka) dyskryminująca Polaków polityka ubezpieczeniowa w Polsce, zanegowała obywatelom polskim prawo do życia, w postaci uniemożliwienia każdemu Polakowi możliwości pracy na własny rachunek, we własnym kraju, w celu przeżycia. Jest to bezprecedensowe „LEGALNE” łamanie Praw Człowieka w Polsce, przez Unię Europejską za pomocą stosowanego narzuconego przez Unię Europejską w Polsce prawa.

§9

Oświadczam, że dalsze próby nacisku ze strony KE i UE na Polskę w celu wymuszenia przez Polskę wejścia do superpaństwa Europejskiego będą odbierane jako wrogi atak na suwerenne państwo polskie, chronione międzynarodowym prawem Narodu Polskiego do samostanowenia narodów.

§10

Niniejszy Dekret wchodzi w życie w dniu jego podpisania tj. w dniu 20 X 2021r.

 

Polska, dnia 20 października 2021r.,

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

Teresa Garland