Wyślij Dekret PREZYDENCKI dla gmin – do pilnej realizacji!

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 

 

 

Wyślij Dekret PREZYDENCKI dla gmin – do pilnej realizacji!

Proszę wysyłać do wszystkich gmin w Polsce w trybie pilnym! Tu są dokumenty do pobrania:

https://mega.nz/folder/89pwQARL#KwjcGdP-ER-KzzjjFKiAeQ

 

 

DP0040 2021 11 19                                                                                                              Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 21 DEKRET NR 21

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

ws utworzenia Gminnych Rad Koordynacyjnych

 

Burmistrzu! Wójcie! Prezydencie!

Tym dekretem informuję, iż w dniu 16 września 2021 roku, zostałam wybrana Elektorskim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Moja funkcja jest w pełni legalna. W załączeniu przesyłam Dekret Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego nr 13 z dnia 16 IX 2021r. potwierdzający status uzyskania funkcji elektorskiego Prezydenta Polski. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych został o tym poinformowany.

 

W związku z tym, iż:

1) istnieje realny planowany? scenariusz wejścia wojsk rosyjskich do Polski we wschodniej części Polski, z kierunku południowo wschodniego i wschodniego, by zająć tereny Polski do Wisły, odcinając od reszty Polski zarówno ludność cywilną jak i zamykając w pułapce okrążone wszystkie polskie siły wojskowe i policyjne, które zostały wysłane do obrony wschodniej granicy Polski,

2) mamy przy granicy z Białorusią sytuację kryzysową i znaczące siły resortów siłowych zostały tam skierowane,

3) ryzykujemy w kraju anarchię i wojnę domową, gdyż polskie sądownictwo jest w tej chwili mocno atakowane przez Unię Europejską, w celu spwodowania w Polsce chaosu, a policjantów którzy zostali wysłani do obrony granicy wschodniej, nie będzie wystarczająca ilość, by siłą zaprowadzić porządek w kraju, kiedy ludzie się zbuntują przeciwko panującemu w Polsce - ubranemu w szaty prawa - okrutnemu bezprawiu i niesprawiedliwości sędziów i prokuratorów oraz w  wyniku upadku systemu sądownictwa – co jest kwestią kilku tygodni lub miesięcy. W takim przypadku do akcji musi wejść BEZPOŚREDNIO Suweren państwa polskiego – Naród Polski.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, wydaję Dekret ws utworzenia Gminnych Rad Koordynacyjnych w każdej gminie.

 

Na zasadzie przepisu art.79 § 2 konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku i Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych oraz na zasadach praw Suwerena, obowiązków i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji z 1997r.

 

  • 1

Wydaję Dekret ws utworzenia Gminnych Rad Koordynacyjnych w każdej gminie.

  • 2

Tym Dekretem zobowiązuję każdą gminę w Polsce, do bezpłatnego udostępnienia lokalu gminnego w każdą sobotę od g.9.00 do 12.00 (lub dłużej jeśli zajdzie taka potrzeba) w celu przeprowadzania posiedzeń Gminnych Rad Koordynacyjnych.

  • 3

Głównymi zadaniami Gminnych Rad Koordynacyjnych, działających BEZPOŚREDNIO  w oparciu o art. 4 Konstytucji będą:

1)wspomaganie na terenie gminy utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa ludności i ich majątków oraz pilnowanie infrastruktury użytku publicznego: elektrownie, ujęcia wodne, telekomunikacja itp.

2)szkolenia ludności w ich prawach, obowiązkach i odpowiedzialności za kraj oraz opanowanie pakietu szkoleniowego dla przyszłych elit rządzących. Dołączam do tego Dekretu pakiet szkoleniowy: „D253 2021 06 20 PAKIET SZKOLENIOWY dla Gminnych Rad Koordynacyjnych cz1”

3)Przyjmowanie skarg i wniosków od obywateli i załatwianie ich, a w razie konieczności, w związku z kryzysem sądownictwa, przeprowadzanie Sądów Ludowych na podstawie Prawa Naturalnego, Dekalogu, przysługujących nam zasad cywilizacji łacińskiej które przesyłam w załączniku „DP0015 2021 09 19 Dekret nr 6 potwierdzający Status Cywilizacyjny Państwa Polskiego” oraz na podstawie Konstytucji.

4)Zbiórka podpisów pod Aktami Woli Narodu – gdyż tylko w ten sposób uda się nam zażegnać niebezpieczeństwo rozpadu państwa polskiego i utraty na zawsze niepodległości i suwerenności. Pierwszym Aktem Woli Narodu będzie Nowy Kodeks Wyborczy w celu wybrania na nowych sprawiedliwych zasadach: godnych, uczciwych ludzi do władzy, ludzi godnych zarządzania Polską i służeniu Narodowi Polskiemu. Dołączam do tego Dekretu: „Kodeks Wyborczy Projekt v11 z dnia 2021 06 29” oraz pierwszy Akt Woli Narodu: „AKT WOLI NARODU nr 1 Nowy Kodeks Wyborczy lista do podpisów”

 

Dodatkowe informacje odnośnie Gminnych Rad Koordynacyjnych na stronie: www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com w zakładce „Każdy Posłem”.

  • 4

Niniejszy Dekret wchodzi w życie w dniu jego podpisania tj. w dniu 19 XI 2021r. Wzywam wszystkich urzędników gminnych do wspierania a nie utrudniania działań obywatelskich, mających na celu dobro wspólne i przetrwanie nas wszystkich, w tym tak trudnym okresie dziejowym naszej utrudzonej i szarpanej przez wszelkie antypolskie agentury Ojczyzny.

Jeszcze Polska nie zginęła!

Polska, dnia 19 listopada 2021r.,

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego,

Teresa Garland