Zapraszam do wsparcia swoją obecnością wszystkich zainteresowanych zreformowaniem sądownictwa oddolnie, którego precedens będzie miał miejsce w dniu 3 grudnia 2021 roku o godzinie 8.00 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, ul. Janińska 25.

Zapraszam na Precedens Sądowy do Wieliczki 3 XII 2021r.

 

Szanowni Państwo

Zapraszam do wsparcia swoją obecnością wszystkich zainteresowanych zreformowaniem sądownictwa oddolnie, którego precedens będzie miał miejsce w dniu 3 grudnia 2021 roku o godzinie 8.00 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, ul. Janińska 25. Poniżej szczegóły i plan działania, zawarty w piśmie do procedującej sprawę Sędzi Sądu Rejonowego w Wieliczce, Pani Teresy Seleckiej.

 

Z pozdrowieniami

Teresa Garland tel.697357009

Osoby zainteresowane przybyciem są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny by w razie nieoczekiwanej zmiany, mogły zostać o tym fakcie w porę poinformowane.

 

Dokument do pobrania w pdf tu:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/11/21/teresa-garland-zaprasza-na-precedens-sadowy-do-wieliczki-3-xii-2021r/

 

 

Teresa Garland                                                                                                      21 XI 2021r.

Adres do korespondencji:

skr.poczt.88, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 13a

Sygn.Spr.IIK451/21 (w Sądzie)                                                            Asesor Sądowy Teresa Selecka

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Wydział II-gi karny

  1. Janińska 25

32-020 WIELICZKA

Do wiadomości: Kanclerz Sprawiedliwości, Najwyższy Trybunał Narodwy

 

Dotyczy: Sygn.Spr. IIK451/21

 

Informacja  formalna  dla  Sędzi  -  dotycząca  uczestnictwa  ławników  podczas  mojego  procesu sądowego, działających BEZPOŚREDNIO w oparciu o art.4.2 Konstytucji

 

Szanowna Pani Sędzio, Szanowna Pani Prezes Sądu Rejonwego w Wieliczce

 

Art.1 Konstytucji mówi: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”

Art.2 Konstytucji  mówi: „Rzeczpospolita  Polska  jest  demokratycznym  państwem  prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”

Art.4 Konstytucji mówi:

Ust.1 : „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”

Ust.2 : „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

 

W związku z istniejącym kryzysem sądownictwa w Polsce, mając na celu wyegzekwowanie w sądzie w Wieliczce, europejskich standardów osądzania w kwestii praworządności, w celu zabezpieczenia i realizacji moich praw człowieka oraz wiedząc o mechanistycznym stosowaniu procedur sądowych i prawa, z pominięciem najważniejszej kwesti w prawie czyli z pominięciem osoby ludzkiej wraz z jej naturalnymi prawami człowieka oraz celu prawa jakim powinno być dobro człowieka z uwzględnieniem dobra wspólnoty, a wręcz ich nie uznawanie w polskich sądach poprzez stosowanie przemocowego prawa Kelsena, oraz wiedząc o tym, że  sędziowie  sądów  w  Polsce  są  ograniczeni  swoim  ślubowaniem  do  realizowania sprawiedliwości tylko zgodnie z prawem (w domniemaniu skodyfikowanym - co sugerowałyby wydawane przez wiele sędziów niesprawiedliwe wyroki i nierzetelnie przeprowadzone procesy sądowe), przez co, w obecnym stanie prawnym, wydaje się w Polsce niemożliwym wydanie sprawiedliwego i słusznego wyroku, gdyż nie ma w Polsce skodyfikowanego prawa do osądzania osób wolnych, żywych z krwi i kości – Suwerenów – wraz z przynależnymi człowiekowi jako istocie duchowo-materialnej prawami,

 

zwróciłam się do Najwyższego Trybunału Narodowego, osądzającego wg zawsze obowiązującego Prawa Naturalnego,  by oddelegowali swoich Sędziów Pokoju do sprawowania funkcji ławników podczas mojego procesu, w celu zapewnienia mi ochrony w realizacji moich konstytucyjnych praw Suwerena i niezbywalnych naturalnych praw człowieka. Ci ławnicy będą procedowali moją sprawę na równi z sędzią która zamierza mnie osądzać. Każdy dokument wystawiony przez sędzię będzie musiał być zaakceptowany i kontrasygnowany przez ławników. W przeciwnym razie nie  będzie on wiążący prawnie ani ważny.

 

Ławnicy będą działali na podstawie artykułów: 1, 2, 4, 12, 60, 82, 173 Konstytucji, a w szczególności na podstawie art. 4.2 tj. działając jako Suweren, bezpośrednio, w celu realizowania dobra wspólnego w związku z art.1 Konstytucji, zapewnienia wolności praw człowieka i obywatela w związku z art.5 Konstytucji,  oraz w  celu realizowania  sprawiedliwości w związku z  art.2 Konstytucji.  Będą  oni osądzali sprawę na Prawie Naturalnym, zasadach Cywilizacji łacińskiej oraz na polskiej Konstytucji.

 

Tylko  pod  tym  warunkiem,  może  odbyć  się  rzetelne  i  uczciwe  procedowanie  sprawy  sądowej przeciwko mnie w Sądzie w Wieliczce. Gdyż  jak już się wyraziłam we wcześniejszych moich pismach do sądu, wymówiłam 3 Trusty ( 3 x Cestui Que Vie) i jako osoba wolna, nie uznaję i nie podlegam już Waszej jurysdykcji – nie jestem osobą fizyczną zaginioną na morzu ani martwą. Nie przyjmuję też Waszej oferty jako korporacyjnego sądu handlowego, działającego w innej niż moja jurysdykcji tj. w jurysdykcji handlowego prawa morza.

 

Ewentualne dalsze procedowanie sprawy przeciwko mnie, w jurysdykcji handlowego prawa morza, na siłę, bez mojej zgody i bez mojego udziału i bez udziału wyasygnowanych przez Najwyższy Trybunał Narodowy ławników, będzie łamaniem praw człowieka, łamaniem umowy społecznej Polaków czyli Konstytucji, będzie też dodatkowym potwierdzeniem stosowania przez Sąd w Wieliczce, stalinowskiej metody osądzania Polaków, unowocześnionej wg rotszyldowskiego reżimu prawnego opartego również na nieludzkim prawie Kelsena. A w takim razie nie będzie można mówić o  ewentualnym  kapturowym  wyroku  sądowym  w  jego  prawdziwym  znaczeniu,  lecz  będzie  to zastosowanie  prawa  przemocowego,  opartego  na  przemocy  prawnej  względem  obywateli  i  na egzekucyjnych aktach terorru przeprowadzanych przez resorty siłowe na zlecenie sądów.

 

Na rozprawę w dniu 3 grudnia 2021 roku o g.8.00, przybędą wraz ze mną do sądu w Wieliczce, Sędziowie Pokoju  Najwyższego  Trybunału  Narodowego,  oddelegowani  do  pełnienia  funkcji  ławników,  by wspólnie  z  sędzią  przeprowadzić  uczciwy  i  rzetelny  proces  sądowy  wraz  z  egzekwowaniem przynależnych mi praw Suwerena, Prawa Naturalnego, praw człowieka, zasad cywilizacji łacińskiej oraz Konstytucji.

 

Zastrzegam, że w przypadku nie dostosowania się przez sędzię i nie zaakceptowania we współdziałaniu ławników, co będzie naruszeniem standardów cywilizowanego państwa prawngo o który tak bardzo zabiega Unia Europejska, wszelkie dokumenty znajdujące się w Sądzie w Wieliczce dotyczące mojej sprawy, zostaną temu sądowi odebrane i sprawa zostanie przekazana do osądzenia Najwyższemu Trybunałowi Narodowemu, w związku z nieprzestrzeganiem przez sąd w Wieliczce, podstawowej zasady praworządności – czyli postępowania zgodnie z obowiązującym na terenie danego kraju prawem.

 

Przypominam, że w Polsce najwyższym prawem jest Konstytucja (art.8) a art. 30 Konstytucji mówi, że źródłem wolności i praw jest w Polsce godność człowieka. Jeśli uznajemy godność człowieka, to znaczy że uznajemy człowieka jak osobę ludzką, czyli istotę duchowo-fizyczną, rozumną i wolną, zdolną do autonomicznego podejmowania decyzji i do odpowiedzialności, w przeciwieństwie do zwierząt i rzeczy. Zatem respektowanie i egzekowanie Naturalnych Praw Człowieka, z racji stanu Konstytucji, każdemu Polakowi się należy. 

 

Ponadto, w europejskim systemie prawnym, dopuszcza się stosowanie praw opartych i wynikających z wierzeń religijnych  - przykładem orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Molla Sali przeciwko Grecji – wyrok ETPC z 19 XII 2018r. sygn. Nr 20452/14. W związku z powyższym, na żądanie Suwerena działającego BEZPOŚREDNIO (na podstawie art. 4.2 Konstytucji), w związku z przeważającą większością demokratyczną w Polsce wiernych Kościoła Rzymsko-Katolickiego obrządku łacińskiego (dane z GUSu potwierdzają że 87% Polaków przynależy do Kościoła rzymsko-katolickiego obrządku ŁACIŃSKIEGO), sędzia uznający za Suwerena Naród Polski i Konstytucję, ma obowiązek zastosowania w orzekaniu zasad cywilizacji łacińskiej wynikających z naszych wierzeń.

 

Kończąc, informuję, że mając na celu transparentność działania Sędzi jak i prowadzenie sprawy w formie precedensowej tj. z udziałem ławników działających przede wszystkim na podstawie art.4.2 Konstytucji tj. BEZPOŚREDNIO, dla dobra dobra publicznego oraz w celu ochrony mojej osoby ludzkiej, w obawie przed ewentualnymi działaniami krzywdzącymi moją osobę ludzką przez Sędzię, mój proces będzie relacjonowany na żywo przez niezależnych dziennikarzy, bez względu na decyzję Sędzi - w przypadku  odmowy filmowania, gdyż niezależni dziennikarze będą wykonywali swoje relacje jako Suwereni na podstawie art. 4.2 Konstytucji tj. BEZPOŚREDNIO, a więc to oni z pozycji Suwerena i jego nienaruszalnych praw, w tym prawa ziemi, będą tutaj jednocześnie decydentami oraz wykonawcami. Ponadto będą oni działali na podstawie prawa międzynarodowego przede wszystkim w oparciu o Deklarację Praw Człowieka w ramach postępowania w duchu solidarności międzyludzkiej i braterstwa. 

 

Z pozdrowieniami

 

Teresa Garland