Zgłaszam popełnienie przestępstwa (sprawcę należy wykryć) wykradzenia danych przynależnych mojej osobie ludzkiej i przyporządkowanie tych danych osobie sztucznej - stworzenie na bazie moich danych osobowych FIRMY brzmiącej jak moje imię i nazwisko tj. firmy-korporacji osoby fizyczno-prawnej TERESA GARLAND, która figuruje na moim dowodzie osobistym i jest tej firmie przyporządkowany numer PESEL.

SPRZECIW NA JURYSDYKCJĘ PRAWA MORZA i ZAWIADOMIENIE O ZBRODNI p-ko LUDZKOŚCI

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/11/23/teresa-garland-sprzeciw-na-jurysdykcje-prawa-morza-i-zawiadomienie-o-zbrodni-przeciwko-ludzkosci/

 

 

Teresa Garland                                                                                                                         23 XI 2021r.

Adres do korespondencji:

skr.poczt.88, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 13a

Sygn.Spr.IIK451/21 (w Sądzie)                                                                            Pani Teresa Selecka

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Wydział II-gi karny

  1. Janińska 25

32-020 WIELICZKA

Do wiadomości: Kanclerz Sprawiedliwości, Najwyższy Trybunał Narodowy, media, internet

 

Dotyczy: Sygn.Spr. IIK451/21

 

SPRZECIW

na proces w jurysdykcji prawa morza

i zawiadomienie o popełnionej zbrodni przeciwko ludzkości

 

 

Szanowna Pani,

W związku z moimi obawami, że Sąd Rejonowy w Wieliczce złamie moje prawa człowieka i naruszy moją godnośc człowieka jako osoby ludzkiej, istoty duchowo-materialnej, gdyby sprawa sądowa przeciwko mnie miała odbyć się w prawie morza – bez mojej zgody – uprzejmie informuję, iż wyrażam swój sprzeciw na procedowanie tej sprawy. Ponadto, wszczęte przeciwko mnie procedowanie w korporacyjnym handlowym prawie morza, jest ono z gruntu prawa (nawet tego handlowego) bezprawne, gdyż aby proces mógł się odbyć w handlowym prawie morza, to musi być zgoda na to obu. Ja takiej zgody nie wydałam i nie wydam nigdy. Nie macie ze mną żadnego podpisanego kontraktu na sądzenie.

 

Podstawą możności procedowania wg handlowego korporacyjnego prawa morza, musi być zgoda obu stron na przyjęcie kontraktu i umowy na sądzenie. W tej chwili używacie Państwo zgody domniemanej osób, jako że ludzie są nieświadomi oszustwa, jakiego się dopuszczacie w stosunku do osób żywych, procedując sprawy osób żywych, jako by to były sprawy niewolników lub towarów lub rzeczy. Przypominam, że w Polsce nie ma obecnie skodyfikowanego prawa do osądzania osoby ludzkiej – osoba fizyczna czy osoba prawna to nie to samo co osoba ludzka.

 

Ponadto nie mogę być również osądzana wg zasady prawa morza Lex FORI, gdzie prawem merytorycznym właściwym jest prawo miejsca siedziby władzy orzekającej, gdyż ja nie wiem gdzie jest siedziba władzy orzekającej Sądu Rejonowego w Wieliczce, choć powinna być na terenie Polski….. Moja siedziba jako Suwerena sprawującego w państwie polskim władzę  zwierzchnią, czyli również władzę nad orzekającymi w Polsce sądami jest Polska – terytorium Polski. Więc procedowanie przeciwko mnie sprawy w oparciu o prawo miejsca siedziby władzy orzekającej, która nie miałaby miejsca siedziby swojej władzy orzekającej na terenie Polski, jest bezprawne i nie może mieć miejsca. Wyrok taki – szczególnie wydany bez zgody na proces obu stron sporu - w Polsce byłby bezprawny, nieważny i niewiążący - po prostu NIELEGALNY. Jego orzeczenia nie mogły by być na terenie Polski egzekwowane, a jakiekolwiek próby egzekwowania takiego wyroku, byłyby już z gruntu polskiego prawa przestępstwem.

 

W związku z tym, iż nie otrzymałam do tej pory odpowiedzi ani nie zostało mi doprecyzowane prawo na jakim chcecie mnie osądzać oraz nie otrzymałam odpowiedzi na temat jurysdykcji prawnej w jakiej będziecie chcieli mnie sądzić, jeszcze raz informuję iż:

 

1.Nie wyrażam zgody na to postępowanie, które bazuje na domniemaniu posiadania przez sędzię uprawnień do osądzania mojej osoby. Nie został mi okazany żaden dokument uprawniający sędzię do osądzania, pomimo że o przesłanie takiego dokumentu wnosiłam.

 

2.Nie przyjmuję oferty osądzania mojej sprawy przez ten sąd w korporacyjnym handlowym prawie morza, na zasadach prawa Kelsena, chyba że sędzia oświadczy, że będzie osądzać moją sprawę na Prawie Naturalnym, na zasadach Cywilizacji łacińskiej oraz na polskiej Konstytucji.

 

3.Nie wyrażam zgody na bycie poręczycielem w tej sprawie i w tym postępowaniu, za pośrednictwem sztucznego dłużnika osoby prawnej (pisane dużymi literami TERESA GARLAND) w systemie dłużno-pieniężnym. Jednocześnie zgłaszam popełnienie przestępstwa (sprawcę należy wykryć) wykradzenia danych przynależnych mojej osobie ludzkiej i przyporządkowanie tych danych osobie sztucznej - stworzenie na bazie moich danych osobowych FIRMY brzmiącej jak moje imię i nazwisko tj. firmy-korporacji osoby fizyczno-prawnej TERESA GARLAND, która figuruje na moim dowodzie osobistym i jest tej firmie przyporządkowany numer PESEL. Sprawca dokonał masowego przestępstwa, w postaci wykradzenia mojego ale i innych ludzi, Aktu Urodzenia (dowodem tego jest odmowa urzędników państwowych wydawania oryginałów Aktu Urodzenia obywatelom polskim bądź odmowa wydania kopii tych Aktów Urodzenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem Aktu Urodzenia >>> co świaczy o tym że oryginałów tych Aktów Urodzenia w Polsce nie ma….). Następnie sprawca przestępstwa przekazał te Akty Urodzenia i nadal przekazuje wraz z rodzącym się w Polsce, każdym nowo narodzonym dzieckiem, przyporządkowując mu nr PESEL, na giełdę w Nowym Jorku? lub gdzieś jeszcze indziej? (do wykrycia), jako towar-zastaw pod „ludzką pracę”, w celu generowania na owocach ludzkiej pracy, konieczności przymusowego płacenia podatków na rzecz międzynarodowych lichwiarzy. Okradają tym samym, zasób energetyczny pracy nie tylko mnie ale i każdego człowieka, zasób energetyczny który miał służyć przetrwaniu i przeżyciu człowieka na ziemi i jego rozwoju, a skierowany został ten życiodajny zasób energii – owoców ludzkiej pracy - do kogoś innego zza granicy, powodując w Polsce biedę, nędzę, samobójstwa, i  śmierć milionów ludzi w wyniku pozbawienia tych ludzi, ich podstawowych - wypracowanych własną pracą - zasobów energetycznych, w wyniku okradania tych ludzi z owoców ich własnej pracy, uniemożliwiając tym samym, realizację celów życiowych człowieka na Ziemi, i powodując wręcz śmierć i unicestwienie człowieka na Ziemi. Jest to przestęstwo zbrodni przeciwko ludzkości.

 

4.W przypadku rozpoczęcia tego procesu w prawie morza, na który ja nie wyrażam zgody, żądam natychmiastowego wniesienia kaucji, aby zobaczyć, kto wypłaci mi odszkodowania jeśli zostanę w wyniku tego procesu pokrzywdzona. Proszę o przesłanie mi przekazem pocztowym kaucji w wysokosci całkowitej sumy, dożywotniej renty sędzi / sedziego, która wyda werdykt w mojej sprawie, jako zabezpieczenie moich roszczeń i wyrządzonych mi ewentualnych szkód i krzywdy.

Z pozdrowieniami

 

Teresa Garland