Dekret ws NATYCHMIASTOWEGO zamknięcia granicy polsko-niemieckiej dla wszelkich obcych sił porządkowych, policyjnych i wojskowych.

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Pliki do pobrania na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/11/dekret-ws-zamkniecia-granicy-polsko-niemieckiej-dla-obcych-wojsk-i-obcej-policji/


RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 

 

DP0049 2021 12 10                                                                                   Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 23                     DEKRET NR 23

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

ws natychmiastowego zamknięcia granicy polsko-niemieckiej

dla wszelkich obcych sił porządkowych, policyjnych i wojskowych.

  • 1

Tym dekretem informuję, iż w dniu 16 września 2021 roku, zostałam wybrana Elektorskim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego. Moja funkcja jest w pełni legalna. Potwierdzona Dekretem Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego nr 13 z dnia 16 IX 2021r. potwierdzającym status uzyskania funkcji elektorskiego Prezydenta Polski. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych został o tym poinformowany.

  • 2

W związku z tym, że istnieje realne zagrożenie że Niemcy, wykorzystując naszą trudną sytuację z imigrantami, już chcą wysłać do Polski swoje wojska i siły policyjne w celu rzekomej pomocy, ale rzeczywistym ich celem jest zajęcie naszych terenów zachodnich w celu dokonania rozbioru Polski

  • 3

Na zasadzie przepisu art.79 § 2 konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku i Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych oraz na zasadach praw Suwerena (art4), obowiązków i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji z 1997r.

W związku z zaistniałą sytuacją, wydaję Dekret

ws NATYCHMIASTOWEGO zamknięcia granicy polsko-niemieckiej

dla wszelkich obcych sił porządkowych, policyjnych i wojskowych.

  • 4

Wzywam wszystkie Wojska Pogranicza do natychmiastowego zabezpieczenia i zamknięcia granic z Niemcami dla wszelkich obcych sił porządkowych, policyjnych, wojskowych -  w tym unijnych –które pod jakimkolwiek pretekstem lub pozorem chciałyby się dostać na terytorium Polski. Dekretem nr 17 Prezydenta Elektorskiego RP z dnia 20 października 2021r. Polska zawiesiła dalszą integrację z Unią Europejską, nie godząć się na wejście w skład zarządzanego przez Niemcy Superpaństwa Europejskiego. Nie wykonanie tego dekretu przez Wojska Pogranicza, będzie zdradą państwa i Narodu Polskiego. Będzie traktowane i osądzone jako zdrada stanu.

  • 5

Niniejszy Dekret wchodzi w życie w dniu jego podpisania tj. w dniu 11 XII 2021r.

Jeszcze Polska nie zginęła!

Teresa Garland - Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

 Polska, dnia 11 grudnia 2021r.,